İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
İç Yönerge

GERDE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu İç Yönerge'nin amacı; Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu İç Yönerge 5174 sayılı Kanunun 17/k maddesi gereğince hazırlanmış olup; Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'nın organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerini, görev ve yetkileri ile çalışma usullerini, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, gelir ve harcamaları ile bütçelerini, Oda personeli, personel haklarını, işlerin yürütülmesi şekil ve usulleri ile temsil ile imza yetkilerini belirtmek ve işleyişe ilişkin esasları kapsar.
TANIMLAR
Madde 3-Bu İç Yönergenin uygulanmasında adı geçen;
a) Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
c) Oda : Gerede Ticaret ve Sanayi Odasını,
d) Kanun : 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,
e) İş Kanunu : 4857 sayılı İş Kanununu,
f) Mevzuat : 5174 sayılı Kanun olmak üzere bütün Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimatname, Genelge ve Bakanlıkların  Tebliğini,
g) Üye : Gerede Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
h) Meslek Komitesi : Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitelerini
1) Meclis : Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Meclisini,
Yönetim Kurulu : Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunu,
i) Disiplin Kurulu : Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulunu,
j) Organlar : Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulunu,
1) Sigorta ve Emekli Sandığı : TOBB Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığını,
m) Statüye Tabi Personel : 5174 Sayılı Kanunun geçici 12. maddesi kapsamında istihdam edilen personeli,
n) İşçi Statüsündeki Personel : 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen personeli ifade eder.
KURULUŞ
Madde 4- Gerede Ticaret ve Sanayi Odası 1995 yılında kurulmuştur.
ÇALIŞMA ALANLARI
Madde 5- Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışma alanı, Gerede ilçesi İle sınırlıdır.
ODANIN GÖREVLERİ
Madde 6- Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının görevleri 5174 sayılı Kanun 12. maddesi ve ilgili yönetmeliklerinde açıkça belirtilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız ...

Politikalar
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi