İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Mali Politikası

Gerede Ticaret ve Sanayi odası Mali Politika
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Mali politika ve Temel amaç 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebenin temel kavramları ve tek düzen muhasebe sistemi, genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Meclisin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir. Oda Yönetim Kurulu ve Meclisin gönderdiği tahmini bütçe ve kesin bütçe hesaplarını Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek raporlanır. Hesap inceleme Komisyonu Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının harcamalarının bütçe kalemlerine uygunluğunu istediği zaman diliminde denetler bulgularını olum ve olumsuz olarak raporlar. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin veya Genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe İşlemleri bu Esaslara göre yürütülür; 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk, Sosyal sorumluluk Kişilik Parayla ölçülme Maliyet esası Tutarlılık Tam açıklama Özün önceliği Önemlilik İhtiyatlılık Şeffaflık, Tekdüzenin sağlanması, Hesap verilebilirlik, Tarafsızlık ve belgelendirme, Dönemsellik Önemlilik ve tutarlılık, Uluslararası mali standartlara uygunluk, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’na sunulan evraklar; Haftalık harcama listesi Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu Bankalar listesi Aylık harcama listesi Bütçe gerçekleşme raporu Aylık kesin mizan Meclis ve Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunulan evraklar; Cari ay bütçe gelirleri ve bütçe giderleri raporu Aylık kesin mizan Yıl sonu kapanış mizanı ve bilançosu Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Mali Yönetimi 3 başlık altında sınıflandırabiliriz.
1-MUHASEBE YÖNETİMİ:
Amaç ve Kapsam: Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemlerini kapsar. Uygulama: Gerede Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde Meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Oda bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir. Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve Genel sekreterin veya Sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel sekreter tarafından re sen yapılabilir. 5174 sayılı TOBB Kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
Raporlama- Değerlendirme: 5174 sayılı TOBB Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur. Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından Meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere Hesapları inceleme Komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı Meclis Başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve Meclise sunar. Meclis, Komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. Kesin hesabın onaylanması halinde Yönetim Kurulu ibra edilmiş sayılır.
2- FİNANSAL YÖNETİM: Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımını gerçekleştirilmektedir. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat yaparak değerlendirir. Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme Komisyonu finansal yönetimle ilgili Meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir.
3- DENETİM: Gerede Ticaret ve Sanayi Odası mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır. Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır. Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi Gerede Ticaret ve Sanayi Odası için son derece önemlidir. Bu nedenle Gerede Ticaret ve Sanayi Odası mali hesapları, Hesapları inceleme komisyonu tarafından denetlenmektedir. 5174 sayılı kanunun 18. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 60. maddesinde belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir. Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından Geredetso Yönetim Kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından ise Gerede Meclisine bir rapor halinde bildirilir.
MALİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
Gelirlerin bütçe planının altında kalması durumunda, gider bütçesindeki kalemlerden tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur. Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet vb) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur. Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir. Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve Uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanır. Nakit mevduatın değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın borsa vb negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına Odamız tarafından izin verilmez.
NAKİT YÖNETİMİ
Muhasebe Memuru tarafından aylık nakit akış tahmini cetveli hazırlanır. Nakit ihtiyacının en fazla %20 sine kadarı vadesiz mevduatta tutulur. Bu oranın üzerindeki mevduat sayman üyenin kararı doğrultusunda seçilecek en etkin ve risksiz yatırım aracında değerlendirilir. Ayrıca Son 3 yılda gelir ve gider kalemlerindeki aşırı dalgalanmalar Oda Genel Sekreteri tarafından incelenir, sebepleri araştırılır ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.

Politikalar
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi