İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
2021 Yılı Ticaret Sicili Harçları


29 Aralık 2020 tarihli 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği  (Seri No:86) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 C) Ticaret Sicili Harçları:

  I. Kayıt ve Tescil Harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

442,50.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

1.269,80.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.861,40.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00.-TL

 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

219,20.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

314,20.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

696,00.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

85,30.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

123,60.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

219,20.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. 

   II. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

21,60.-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

72,60.-TL

Hizmet
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi