İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Müracaatında istenen belgeler ve kabul edilme koşulları:
1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma ıslak kaşeli) (Tebliğ Ek 1),
2- Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
3- Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Tebliğ Ek 2),
4- Serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya yeminli mali müşavirin (YMM) ruhsat sureti ve faaliyet belgesi fotokopisi,
5- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı) (Tebliğ Ek-3 A-B-C-D)
6- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplamasında baz alınan doğrudan kullanılan yerli ve ithal girdilere ait hesaplama cetvelinde kullanılan tanım ve birim değerleri ile uyumlu fatura örnekleri (firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı),
7- Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel satış faturası örneği örneği (firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı),
Ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır. Asılları getirilmediği durumlarda noter onaylı suretleri istenir:
8- Sanayi Sicil Belgesi sureti (kapasite raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalı),
9- Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi
10- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti,
11- Maden Ruhsatı sureti,

Önemli Notlar:
1- Yukarıda belirtilen belgelerden eksiği olan veya belirtilen hususları taşımayan belgelere sahip müracaat dosyaları kesinlikle işleme alınmayacaktır.
2- Yerli malı belgesi düzenlenmesi talep edilen ürünlerin, kapasite raporunda ve kapasite raporundaki işyeri adresi için düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin üretim konusu bölümünde yer alması zorunludur. Aksi halde kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin bu ürünü kapsayacak şekilde güncellenmesi gereklidir.
3- İlaç üretimi yapan firmaların ürünleri için “Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi” kapsamında tanımı yapılan ürünler için ve ruhsat başına rapor düzenlenecektir.
4- Yaşanması muhtemel zaman kaybını önlemeye yönelik ve müracaatın reddedilmesinin önüne geçmek için; müracaat için hazırlanan dosyanın uygunluğu ekte sunulan “Yerli Malı Belgesi müracaatları için ön kontrol formu.doc” dosyasındaki form üzerinden müracaat öncesinde mutlaka kontrol edilmelidir.
5- Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaat dosyalarının teknik yönden incelemesini yapacak eksperler Odamız tarafından belirlenmekte ve görevlendirilmektedir.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin Doldurulması:
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplaması sırasında izlenmesi gerekli adımlar aşağıda özetlenmiştir;
1- Yerli Malı Belgesine konu edilecek ürünün öncelikle firmanın geçerli kapasite raporunda olup olmadığı ve vizesi güncel olarak yapılmış Sanayi Sicil Belgesinde ismen geçip geçmediği kontrol edilir.
2- Geçerli kapasite raporunda ve vizesi güncel olarak yapılmış Sanayi Sicil Belgesinde ismen geçmeyen ürünler için öncelikle bu eksiklik giderilmeli ve ondan sonra müracaat edilmelidir.
3- Yerli Malı Belgesine konu edilecek ürün için öncelikle bu üründe kullanılan malzemeleri gösterir imalat reçetesi çıkarılmalı ve birim üründe bu malzemelerden ne kadar kullanıldığı belirlenmelidir.
4- Belirlenen imalat reçetesini oluşturan malzemelerin hangilerinin menşe olarak yerli hangilerinin ithal olduğu ayrıştırılmalıdır. Bu aşamada imalatta kullanılmak üzere tedarik edilen malzemelerin (hammadde ya da yarı mamul) tedarik edildiği firmalara göre fatura üzerinden tevsik edilmesi gereklidir. Yerli imalatçılardan tedarik edildiği beyan edilen malzemeler için gerektiğinde o firmanın imalatçı olduğunu gösterir belge ve bilgiler (yerli imal edildiği beyan edilen malzeme ve o firma için kapasite raporu, sanayi sicil belgesi vb.) müracaat edildikten sonra belge hazırlama sürecinde ayrıca istenebilir.

NOT:
a- İmalatta kullanılmak üzere tedarik edilen malzemelerin menşe kurallarına göre ithal veya yerli olduğuna karar verilmelidir. Örneğin ithalatçı tarafından temin edilen malzemeler işlem görmeden olduğu gibi birkaç satıcı üzerinden el değiştirerek temin edilmiş olsa bile ithal olarak kabul edilmelidir.
b- Hammadde olarak temin edilen ürünlerden aynı firma içerisinde imal edilen ara mamuller, aynı işyerinde üretimi yapılan ürünlerde kullanıldığında; firmaya girişi ve faturası ithal hammadde olarak gözüküyorsa bu malzeme yine ithal bölümünde yer alacaktır.
5- Ürün içerisinde yer alan (doğrudan ve dolaylı) tüm yerli ve ithal girdiler hesaplamaya dahil edilmelidir. Hesaplamada baz alınan doğrudan kullanılan yerli ve ithal girdilerin tanımları hesaplama cetvelinde yalın ve net olarak ifade edilmeli ve kapasite raporundaki tanımlarla uyumlu olmalıdır (ticari isimler, marka-model isimlendirmeleri, muhasebe kayıtlarındaki tanımlamalar veya ürün formülasyonun da kullanılan özel tanımlar kullanılmamalıdır).
6- Hesaplamada baz alınan doğrudan kullanılan yerli ve ithal girdilerin tanımları ve hesaplamada kullanılan birim değerleri dosya içerisinde sunulan bu malzemelere ait örnek faturalar ile uyumlu olmalıdır. İncelemeye kolaylık sağlamaya yönelik; Hesaplama Cetveli ile faturalar arasındaki ilişkilendirmeler not olarak faturalar üzerinde işaretlenmelidir.
7- Hesaplamalara konu edilen “Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri” ve “ Ürünle ilgili genel giderler” için genel ifadeler ve başlıklar kullanılmamalıdır. Her girdi kalemi mümkün olduğunca ayrı olarak belirtilmelidir. Hesaplamalara konu edilen bu gider kalemleri tebliğde tanımlanan gider kalemleri içerisinde yer almalıdır.
8- İmalat reçetesinde birim üretim için tanımlanan kullanım miktarları ile bu malzemelerin tedarik belgesi olan faturalardaki birim maliyetler hesaba katılarak birim üründeki maliyet hesabı yapılır. Benzer şekilde aynı birim ürün için gerekli işçilik maliyeti ve genel giderlerden aynı birim ürün payına düşen genel gider hesaplaması yapılır.
9- Tüm bu hesaplamalar birim ürün için Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin ilgili sayfalarına ve bölümlerine aktarılır.
10- Hesaplama Cetvelindeki (3-D) mali yönden inceleyen kişi ve firmaya ait bilgilerin bulunması gereken satırlar mutlaka doldurulmalı ve imzalanıp onaylanmalıdır. Benzer olarak Hesaplama Cetvelindeki diğer sayfalarda (3-A, 3-B, 3-C) mali yönden inceleyen kişi ve firma tarafından imzalanıp onaylanmalıdır.
11- Bazı ürünler içerik ve teknik özellik bakımından genel bir ürün başlığı altında ifade edilmesini gerektirebilmekte ve bu ürün başlığı için Yerli Malı Belgesi talep edilmesi gündeme gelebilmektedir. Bu durumda bu ürün başlığını oluşturan alt ürünlerin kendi içerisinde ayrı ayrı incelenmesi ile ürün grubu için tek bir Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmektedir. Buna göre ürün başlığı altında yer alan alt ürünlerin incelemesi (her bir alt ürün için hazırlanacak ve dosyada sunulacak Yerli Katkı Oranı
Hesap Cetveli üzerinden) ayrı ayrı yapılmalıdır. İncelemesi yapılan alt ürünlerin tümünün yerlilik oranının %51 in üstünde olması ve birbirine yakın oranları ihtiva etmesi durumunda bu ürünleri tanımlayan ürün başlığı için alt ürünlerin ortalaması (ürün başlığı için ayrıca hazırlanacak ve dosyada sunulacak Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli) dikkate alınarak tek bir belge düzenlenmesi olanaklıdır.

Yerli Girdi Genel Gider Kalemlerine Örnekler:
Amortisman Giderleri
Makine Bakım Onarım Giderleri
Kira Giderleri
İşletme Malzemesine Ait Giderler
Enerji (Elektrik, Su) Giderleri
Ulaştırma Giderleri
Yemek Giderleri
Diğer Genel Personel Giderleri

İthal Girdi Hammadde ve Genel Gider Kalemlerine Örnekler:
Doğalgaz
Lisans Giderleri (Yurtdışı kaynaklı)
Patent Giderleri (Yurtdışı kaynaklı)
Royalty Giderleri (Yurtdışı kaynaklı)
Danışmanlık Giderleri (Yurtdışı kaynaklı)

 

EKLER

 

1-Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek1)

2-Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname (Ek2)

3-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek3 A-B-C-D)

4-Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D)

 

 

Hizmet
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi