İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1
- Başvuru formuna yazılan bütün makinelerin faturalarının olması gerekmektedir.Faturasız makineler kapasite raporuna yazılmayacaktır.
2- Rapora yazılan makinelerin yaşları ( 0-5 , 6-10 , 10 ve üzeri ) şeklinde yazılacaktır.
3- Rapora yazılan makinelerin güçleri (kw) cinsinden yazılacaktır.
4- Rapora yazılan makinelerin "yerli mi, ithal mi" oldukları rapora yazılmalıdır.
6- Genel bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. ( Adres, telefon , e-mail ) vb.


GİRİŞ

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki ka
pasite raporlarını Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde düzenlemektedir.İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.


Odamız tarafından görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, Özel kuruluşların ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.


KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu,
• T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER Kapasite Raporları,
• Yatırım Teşvik Belgesi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Geçici Kabul İzin Belgesi
müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde

gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.


RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki  yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan birkaç ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.


KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.Kapasite raporu başvurusu, 2 nüsha "Kapasite İstek Formu" doldurularak, istenen belgelerle Kapasite Şubesine yapılır.Kapasite istek formu elden veya web sayfamızdan ücretsiz elde edilebilmektedir.


KAPASİTE RAPORU MÜRACAATLARINDA TALEP EDİLEN BELGELER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1- Kapasite İstek Formu:

Kapasite istek formu 2 adet olarak düzenlenmeli, makina tesisat, üretim ve tüketim tabloları eksiksiz dold
urulmuş olmalı ve firma kaşesi bulunmalıdır.


2- Makinalara Ait Mülkiyet Belgeleri:


A- Makinalara Ait Faturalar:

Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Firma unvanları (satışı yapan üyemiz ve kapasite raporu var ise etkilenip etkilenmediği kontrol edilmelidir), fatura tarihi (daha önce düzenlenmiş kapasite raporu var ise onun tarihinden eski olmamalıdır.), fatura içeriğindeki makina isimleri ve adetlerinin kontrol edilmesi gerekir.

B- Gider Makbuzları:

Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Firma unvanı ve makbuz içeriğindeki makina isimleri ve adetlerinin kontrol edilmesi gerekir.

C- Defter Kayıtları:

Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Makinaların ismi, noter veya yeminli mali müşavir onayının kontrol edilmesi gerekir.

Makinalar Kiralık İse:

D- Makina Kira Sözleşmesi:

Kira sözleşmesi noter onaylı olmalıdır. Firma unvanları (kiralayan üyemiz ve kapasite raporu var ise etkilenip etkilenmediği kontrol edilmelidir), sözleşme tarihi ve süresi (daha önce düzenlenmiş kapasite raporu var ise onun tarihinden eski olmamalıdır), sözleşme içeriğindeki makina isimleri ve adetlerinin kontrol edilmesi gerekir.

E- Leasing ile kiralanmış ise:

Sözleşmenin (noter onay tarihinin olduğu sayfanın, ödeme planı sayfasının, faturaların ) fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Sözleşmenin tarihinin, süresinin,tarafların onaylarının ve ödeme planlarının kontrol edilmesi gerekir. Sözleşme tarihi 1 yıldan az kalan ve borcunun kalmadığı belgelenen makinalar raporda kiralık olarak değil mülkiyet olarak yazılır.


3- Çalışanlara Ait Belgeler:


A- Son İki Aylık SSK Prim Bildirgeleri:

Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Firma unvanının, adreslerin (kayıtlar rapor kapsamındaki adreslerden olmalıdır, adres değişmiş ise SSK müdürlüğüne bildirildiğine dair yazışma örneği), rapordaki kadar çalışan sayısının olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Taşeron Çalışan Var İse:

B-Taşeron Sözleşmesi:

Taşeron sözleşmesi noter onaylı olmalıdır. Sözleşme kapsamında; tek vardiyada çalışacak yaklaşık işçi sayısı ile taşeronun sağladığı çalışanların üretim yapılacak işyerinde, kapasite raporu kapsamındaki hangi işleri yapacağının tarif edilmesi gereklidir. Ayrıca taşeronun çalıştırdığı işçilere ait SSK prim bildirgelerini sunmalıdır. Firma unvanları, sözleşme tarihi ve süresi (rapor düzenlenme tarihinden sonra en az 1 yıl geçerli olması gereklidir) ile taşeron firmanın işçilik faturası düzenleyebilecek hüviyette olduğunun (bu amaçla işçilik faturası düzenlemeye yetkili olup olmadığı ve fatura örneği ) kontrol edilmesi gerekir.

4- İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri:

A- Tapu (Fotokopi):
Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Firma Unvanı ve arazinin büyüklüğünün kontrol edilmesi gerekir.

B- İşyeri Kira Kontratı (Aslı veya Noter Onaylı Sureti):

Kira sözleşmesi noter onaylı (aslı ibraz ediliyorsa fotokopisi yeterlidir) olmalıdır. Sözleşmenin taraflarının, tarihinin, süresinin ve adresinin kontrol edilmesi gerekir.

5- Ticaret Sicil Gazetesi:
Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Ticaret sicil no, unvan ve son sermaye arttırışı bilgisinin kontrol edilmesi gerekir.

6- Vergi Levhası:
Fotokopilerinin verilmesi yeterlidir. Unvan, vergi dairesi ve vergi no'sunun kontrol edilmesi gerekir.

Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler:

7- Sanayi Sicil Belgesi

8- Marka Tescil Belgesi
9- Patent Kullanım Belgesi
10- Son Bilanço
11- Know-How Sözleşmesi

12- Lisans Sözleşmesi
13- Deşarj İzni
14- Emisyon İzni
15- ISO 14000 Belgesi

KAPASİTE ESASLARI

Bölüm 1 :
İlgili Mevzuat
Bölüm 2 :
Kapasite Kriterleri
Bölüm 3 :
Üretim Kodları


SIKÇA SORULAN SORULAR


• Kapasite raporu alabilmek için firma en az kaç işçi çalıştırıyor olmalıdır?

Merkezi Gerede’de olup muharrik kuvvet kullanan ve üretimde çalışan (ortaklar hariç) en az 1 işçisi bulunan firmalar kapasite raporu alabilir.


•İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır?

İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu yenilenir ve yeni adresin Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Üye İlişkilerine bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır.

• Gerede Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

 firma bilgilerine ait bu değişiklikler  bildirildikten sonra mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır, aksi halde yenilenmesi için müracaat edilir. Yeni ticaret sicil no'su verilmişse rapor yenilenir.
• Kapasite raporu neden iptal edilir?
Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.

• Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Rapor yeni düzenlenmiş ve 5 günlük mutabakat sürecinde ise, firma müracaatı Eksper heyetince incelenerek uygun görüldü
ğü taktirde ilave edilir. Odalar Birliğince onaylanmış rapora bu gibi ilaveler yapılamaz.


• Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır ?

Kapasite raporu yenilenecektir.

• Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

    0374 3116711 numaraları arayınız.     Kapasite Raporu Gerekli Evraklar İçin Buraya Tıklayınız 

Hizmet
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi